Echipa

Manager de proiect – Prof.Univ. Dr. Ioan Hosu, contact: ioan.hosu@ubbcluj.ro.